System FORSA WSPÓLNOTY uniPaaS SQL


Wybrane cechy systemu:

  • system FORSA WSPÓLNOTY zawiera zespół funkcji przeznaczonych do obsługi jednocześnie wszystkich lub niektórych wybranych wspólnot.
  • zapisy księgowe rejestrowane są wg zasad pełnej księgowości w oparciu o księgę główną.
  • system obsługi  wspólnot posiada wszystkie atrybuty systemu FORSA-uniPaaS.
  • większość operacji systemu  jest dostępna zarówno z poziomu księgowości zarządcy, jak i z księgowości dowolnej wspólnoty.
  • wspólnoty prowadzone są w oparciu o standardowy lub indywidualny plan kont i obowiązujący zestaw dokumentów księgowych. System umożliwia emitowanie wydruków bilansów, rachunków wyników oraz innych sprawozdań w dowolnym układzie.
  • zasilanie danymi księgowymi ksiąg wspólnot odbywać się może automatycznie z  poziomu księgi zarządcy, bądź indywidualnie.
  • zamykanie miesięcy i lat we wszystkich wspólnotach jest w pełni zautomatyzowane. Sprzedaż we wspólnotach księgowana jest automatycznie z systemu SMERF-CZYNSZE, w dowolnym, ustalonym przez użytkownika układzie.
  • zarejestrowane przez zarządcę koszty we wspólnotach są automatycznie przekazywane do modułu rozliczeń kosztowych SMERF-KOSZTY, gdzie uzyskujemy wynik na każdym składniku w każdym lokalu..
  • system FORSA WSPÓLNOTY pozwoli uzyskać dowolne sprawozdanie z zapisów na kontach, w tym w szczególności zestawienie przychodów i kosztów wspólnoty.
  • system KOSZTY pomoże nam uzyskać wynik finansowy na poziomie lokalu dla każdego składnika obciążenia a efekt tego rozliczenia przenieść automatycznie do systemu CZYNSZE.
  • tak jak w księdze zarządcy, księgi wspólnot są przygotowane do integracji z systemami bankowymi np. Multicash.


Ekran wyboru wspólnoty z poziomu ksiegi zarządcy:

(kliknij aby powiększyć)


 forsa wybor wspolnoty